فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

پسین شوم

ادبیات

مترجم :

برای نجف علی یحیی ، کمتر کسی دل سوزاند، واگر هم اشکی ریخته شد ، یا جیغ و فریادی کشیده شد ، بیشتر برای عزا گرمی بود. در ناحیه ما رسم این است که عزا را باید هر چه با شکوه تر برپا کرد .شاید برای این که روح مرده از زندگان راضی باشد .
اما اصل مسلم این بود که هیچ کس لزومی در این نمی دید روح نجف علی یحیی از او راضی باشد...محمدرضا مرزوقی
محمدرضا مرزوقی محمدرضا مرزوقی (متولد خرداد ۱۳۵۵) نویسنده ایرانی است.

کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه