فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

ایران بین دو انقلاب

علوم انسانی

مترجم : احمد گل‌محمدی

کتاب های تاریخی زیادی در مورد تاریخ معاصر ایران نوشته شده است، مقطعی از تاریخ ایران که به طبع بیشترین دسترسی به منابع و شواهد برای آن وجود دارد، کتاب "ایران بین دو انقلاب" نیز یکی از این کتاب ها است که به بررسی سیر تاریخی مقطع بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته است. اما شیوه ای که باعث تفاوت و برتری این اثر به دیگر اثرها شده است، به طور مختصر در سطور زیر بیان می شوند:

"یرواند آبراهامیان" استاد تاریخ در دانشگاه باروک نیویورک است که با به کار بستن یک روش تاریخی جدید، و متکی به داده ها و منابع مادی و عینی که از حیث جامعیت، روش آکادمیک تحقیق و وسعت اطلاعات و منابع در میان آثار مشابه خود در باب تاریخ معاصر ایران، کم ‌نظیر است، باعث شده تا این کتاب به عنوان یکی از بهترین منابع تاریخ معاصر ایران قلمداد شود.
"آبراهامیان" به صرف بازسازی رخدادها اکتفا نکرده و از جهت جامعه شناسی سیاسی نیز این مقطع تاریخی را مورد بررسی دقیق خود قرار داده است همچنین کتاب حاضر، از منابع وسیع و گسترده‌ای استفاده کرده است که قبلاً بسیاری از آنها بررسی نشده بود و نیز از حیث اطلاعات جامعه ‌شناسی ارزش تحلیلی بسیار دارد.

کتاب "ایران بین دو انقلاب" سعی دارد با تحلیل تاثیرات متقابل "سازمان های سیاسی" و "نیروهای اجتماعی" که به "گروه های قومی" و "طبقات اجتماعی" تقسیم بندی می شوند، و اشاره پررنگ و به جا به "تضاد های گروهی و طبقاتی" و نقشی که حفظ منافع هر یک از این گروه و طبقات در شکل گیری تاریخ معاصر ایران داشته است، تاریخ ایران معاصر را بررسی کند.

در پایان باید توجه داشت که از لحاظ منطقی بازسازی و بازنویسی یک مرحله تاریخی از جمله تاریخ اجتماعی، نقطه کمال و پایانی ندارد و هیچ مورخی نمی تواند پرونده یک دوره تاریخی را به بایگانی بسپارد.

علی محمدی (کارشناس ارشد روان شناسی)یرواند آبراهامیان
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان (Ervand Abrahamian) متولد ۱۳۱۹ در تهران، تاریخ‌نگار ارمنی-آمریکایی متولد ایران است.

کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه