#اشرف_صادقی

کتاب

محتوای سایت

دکتر #ژاله_آموزگار خانمی است فرزانه و دانشور، انسانی متواضع و فروتن، سخن سنج و سخندان، مهربان وصمیمی. او در انتقال آموخته‌های خود ...


آیا حرف اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره‌ی این که افغانستان مهد و زادگاهِ زبان فارسی دری (یعنی همین فارسی که ما امروز با آن س ...


به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب سده دو کتاب جشن‌نامه دکتر سیروس شمیسا و نوشته‌های روشنی را روانه بازار کتاب کرد. کتاب «جشن ...