فیلتر نویسنده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران نویسنده

فریبرز رئیس دانا

فریبرز رئیس دانا

تولد : فریبرز رئیس دانا متولد سال ۱۳۲۷ بود و ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، در هفتاد و یک سالگی، در پی ابتلا به بیماری کرونا درگذشت.

فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان ایرانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، فعال حقوق بشر، عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی سوسیالیست و سندیکالیست و دانش‌آموخته‌ی دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصاد لندن بود.

رئیس‌دانا علاوه بر فعالیت تخصصی در زمینه‌ی پژوهش و تدریس رشته‌ی اقتصاد، به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، ادبی و مطبوعاتی نیز می‌پرداخت و به دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم علاقه‌مند بود. رئیس‌دانا نویسنده بیش از ۱۵ جلد کتاب در باب مسائل اقتصادی و سیاسی مانند آزادی و سوسیالیسم، اقتصاد سیاسی توسعه و منش روشنفکری بوده است.

کتاب‌ها:
پ‍ول و ت‍ورم/ ۱۳۶۸
ک‍م ت‍وس‍ع‍گ‍ی اج‍ت‍م‍اع‍ی-اق‍ت‍ص‍ادی/ ۱۳۷۱
ام‍وز و ن‍ی‌ه‍ا: چ‍ه‍ارده م‍ق‍ال‍ه در گ‍س‍ت‍رده ای‍ران و ج‍ه‍ان/ ۱۳۷۱
ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‍ی در آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی اج‍ت‍م‍اع‍ی ای‍ران/ ۱۳۸۰
ب‍ررس‍ی‌ه‍ای ک‍ارب‍ردی ت‍وس‍ع‍ه و اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران (۳ جلد)/ ۱۳۸۰
اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی ت‍وس‍ع‍ه/ ۱۳۸۱
دم‍وک‍راس‍ی در ب‍راب‍ر ب‍ی‌ع‍دال‍ت‍ی/ ۱۳۸۱
ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی ق‍ت‍ل ع‍ام اق‍ت‍ص‍ادی/ ۱۳۸۳
روی‍ک‍رد و روش در اق‍ت‍ص‍اد، ت‍ه‍ران/ ۱۳۸۳
گ‍ف‍ت‌آم‍ده‍ای‍ی در شعر معاصر ایران: زمینه‌های اجتماعی و سیاسی/ ۱۳۸۵
آزادی و سوسیالیسم: چند بحث و نظر/ ۱۳۸۵
یادی از خیالی (دفتر شعر)/ ۱۳۸۶
گ‍ف‍ت‌آم‍ده‍ای‍ی در ادب‍ی‍ات/ ۱۳۸۶
چند کاوش در سیاست و جامعه/ ۱۳۹۴
منش روشنفکری/ ۱۳۹۶

ترجمه‌ها
اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی ش‍ه‍ری و م‍ن‍طق‍ه‌ای، م‍ات‍ی‍و ادل/ ۱۳۸۰
بربریت واقعاً موجود، لئو پانیچ و کالین لیز/ ۱۳۹۳

نوشته ای از فریبرز رئیس دانا

عدالت پدیده‌ای جدا از آزادی نیست. عدالت نه مانع آزادی، که مکمل آزادی است؛ و آزادی نه مانع عدالت، که مکمل عدالت است. به تعبیر من، همین‌طور که طبق تعریف لیبرال دمکراسی مردم بصورت برابر و آزاد پای صندوق رای رفته و رای می‌دهند، چرا در صحنه اقتصاد نباید چنین باشد؟ چرا باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم؟ چرا باید تمامیت جامعه را از آن بگیریم؟ در صحنه اقتصاد و محیط کار هم، همه با هم برابر نیستند.