فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

درخت انجير معابد

ادبیات

مترجم :

کتاب «درخت انجیر معابد» از حوادث و شرایطی برخوردار است که شاید در آثار دیگر احمد محمود کمتر دیده شود. تنها وجه اشتراک این رمان با رمان‌های دیگر نویسنده سرزمین گرم است که بنا به اقتضای خصلت‌های اقلیمی «درخت انجیر معابد» انتخاب شده است. در این رمان بیشتر حوادث اساسی پیرامون درخت انجیر معابد شکل می‌گیرد و در حقیقت انجیر معابد مرکز حوادث عمده است و چنین است که درخت انجیر خصلت های خود را به رمان تحمیل می کند. شاید می‌شد سمبل دیگری انتخاب کرد که نیاز به محیطی گرم نداشته باشد از این بابت می‌شد این رمان در هر مکان و هر زمان واقع شود. در این رمان انجیر معابد مرکز حوادث مهمی است که اتفاق می‌افتد و این حوادث خود موجب حوادث دیگر می گردد.

موضوع(ها):
داستان‌های فارسی - قرن ۱۴احمد محمود
احمد محمود احمد اعطا معروف به «احمد محمود» ۴ دی ۱۳۱۰ در شهر اهواز به دنیا آمد و در ۱۲ مهر ۱۳۸۱ درگذشت.